fbpx

Амлодипин

Amlodipine
Tаблети 5 mg
Tаблети 10 mg
ATC C08C A01
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Начин на примена

Таблети за орална примена.

Возрасни

Вообичаена почетна доза, и за хипертензија и за ангина пекторис е 5 mg амлодипин, еднаш дневно. Според индивидуалниот одговор на пациентот, оваа доза може да се зголеми најмногу до 10 mg дневно. Кај хипертензивни пациенти, амлодипин бил применуван во комбинација со тиазидни диуретици, α-блокатори, β-блокатори или AKE-инхибитори. За ангина пекторис, амлодипин може да се применува како монотерапија или во комбинација со други антиангинални лекови кај пациенти со ангина рефракторна на нитрати и/или соодветни дози на β-блокатори. При истовремена терапија со тиазидни диуретици, β-блокатори или AKE-инхибитори не е потребно прилагодување на дозата на амлодипинот.

Постари

Амлодипин, употребен во слични дози и кај постари и кај помлади пациенти се поднесува добро. Затоа, се препорачува нормален режим на дозирање, но потребна е претпазливост при зголемување на дозата.

Хепатално Нарушување

Кај пациентите со благо до умерено хепатално нарушување не се утврдени дозните препораки. Поради тоа, изборот на дозата треба да е претпазлив и треба да се започне со најниската доза. Фармакокинетиката на амлодипин не е испитувана кај пациенти со тешко хепатално нарушување. Кај овие пациенти, дозирањето треба да започне со најниската доза и постепено да се титрира.

Ренално Нарушување

Промените на концентрациите на амлодипинот во плазмата не корелираат со степенот на реналното нарушување, заради тоа се препорачува нормален дозен режим. Амлодипинот не се дијализира.

Педијатриска Примена

Деца и адолесценти со хипертензија, од 6 до 17 годишна возраст Препорачана антихипертензивна орална доза кај педијатриски пациенти од 6 до 17 годишна возраст е 2.5 mg еднаш на ден како почетна доза, која се титрира до 5 mg еднаш на ден, доколку после 4 недели не се постигне саканиот ефект. Кај педијатриски пациенти не се испитувани дози повисоки од 5 mg дневно. Деца под 6 годишна возраст Нема достапни податоци.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 таблета содржи 5 mg амлодипин (во форма на амлодипин бесилат).
1 таблета содржи 10 mg амлодипин (во форма на амлодипин бесилат).

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Хипертензија.
Хронична стабилна ангина пекторис.
Вазоспастична (Prinzmetal-ова) ангина.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Амлодипин е контраиндициран кај пациенти со:
• Хиперсензитивност на дихидропиридини, амлодипин или било која состојка на лекот.
• Тешка хипотензија.
• Шок (вклучувајќи кардиоген шок).
• Опструкција на излезниот тракт на левата комора (пример висок степен на аортна стеноза).
• Хемодинамски нестабилна срцева инсуфициенција после акутен миокарден инфаркт.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 20 таблети од 5 mg во блистер пакување.
Кутија со 20 таблети од 10 mg во блистер пакување.