fbpx

Атенолол

Atenolol
Таблети 100 mg
ATC C07A B03
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Дозата секогаш треба да се прилагоди во зависност од индивидуалните потреби на пациентот, со најниска можна почетна доза.

Возрасни

Хипертензија: Дневна доза од 50 – 100 mg се применува еднаш на ден. Кај повеќето пациенти потребна е доза од 100 mg дневно, дадена како единечна доза. Кај некои пациенти, сепак, доволна е доза од 50 mg, дадена како поединечна дневна доза. Целосниот ефект се постигнува по 1-2 недели третман со атенолол. Понатамошно намалување на крвниот притисок може да се постигне со комбинирање на Атенолол со други антихипертензивни лекови (пример комбинација на Атенолол со диуретик).

Ангина пекторис: Кај повеќето пациенти со ангина пекторис потребна е доза од 100 mg атенолол даден еднаш на ден или 50 mg атенолол двапати дневно. Малку е веројатно дека со повисоки дневни дози ќе се добие дополнителна корист.

Срцеви аритмии: Првично контролирани интравенски. Соодветна орална доза на одржување е 50 – 100 mg атенолол, еднаш на ден.

Миокарден инфаркт: Кај пациенти, првично контролирани интравенски, 15 минути по интравенската доза се дава 50 mg атенолол орално, доколку не се јават несакани дејства. После 12 часа се дава уште 50 mg атенолол орално, а потоа 12 часа подоцна 100 mg атенолол орално, еднаш дневно.

Постари Пациенти

Потребно е намалување на дозата, особено кај пациенти со нарушување на реналната функција

Деца

Не се препорачува примена на Атенолол кај деца, поради тоа што нема доволно искуство за примена на атенолол кај оваа популација.

Пациенти со Ренална Инсуфициенција

Бидејќи атенолол се излачува преку бубрезите, дозата треба да се прилагоди во случај на тешко нарушување на реналната функција. Не се јавува значајна акумулација на атенолол кај пациенти со клиренс креатинин поголем од 15-35 ml/min/1,73 m2 (нормален опсег е 100-150 ml/min/1.73 m2).

Кај пациенти со клиренс на креатинин од 15-35 ml/min/1.73 m2 (еквивалентно на серумски креатинин од 300-600 micromol/l), дневната доза на атенолол треба да биде 50 mg. Кај пациенти со клиренс на креатинин помал од 15 ml/min/1.73 m2 (еквивалентно на серумски креатинин поголем од 600 micromol/l), дневната доза на атенолол треба да биде 25 mg или 50 mg секој втор ден.

На пациенти кои што се на хемодијализа треба да се даде 50 mg атенолол, после секоја дијализа, под контрола на лекарот во здраствената установа. Ова се прави од причина што може да дојде до изразено паѓање на крвниот притисок.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 таблета содржи 100 mg атенолол, помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

– Артериска хипертензија,
– Ангина пекторис,
– Срцеви аритмии,
– Миокарден инфаркт, рана интервенција во акутната фаза.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Атенолол, како и другите бета блокатори не смее да се употребува кај пациенти со:
– кардиоген шок,
– неконтролирана срцева слабост,
– синдром на заболен синусен јазол,
– срцев блок од втор или трет степен,
– нелекуван феохромоцитом,
– метаболна ацидоза,
– брадикардија (< 45 удари во минута),
– хипотензија,
– позната преосетливост на активната супсанција, или на некоја од помошните супстанции,
– тешки нарушувања на периферната артериска циркулација.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 15 таблети од 100 mg во пластично шише.