fbpx

Аторвастатин

Atorvastatin
Филм-обложени таблети 10 mg
Филм-обложени таблети 20 mg
Филм-обложени таблети 40 mg
Филм-обложени таблети 80 mg
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Дозирање: Пациентот, пред да почне со терапијата со аторвастатин, треба да биде подложен на стандардна диета за намалување на холестеролот и треба да продолжи со таа диета во тек на третманот со аторвастатин.

Дозата треба да се прилагоди индивидуално во зависност од LDL холестеролот нивоата, поставената терапевтска цел и одговорот на пациентот.

Вообичаената почетна доза е 10 mg аторвастатин еднаш на ден. Прилагодување на дозата треба да се прави во интервали од 4 недели или повеќе. Максимална дневна доза е 80 mg аторвастатин еднаш на ден.

Примарна Хиперхолестеролемија и Комбинирана (мешана) Хиперлипидемија

Најголем број на пациентите добро се контролирани со доза од 10 mg аторвастатин еднаш дневно. Терапевтското дејство е видливо во тек на 2 недели, а максимален терапевтски одговор се постигнува во тек на 4 недели. Постигнатиот ефект се одржува во тек на хронична терапија.

Хетерозиготна Фамилијарна Хиперхолестеролемија

Почетната дневна доза на аторвастатин е 10 mg. Дозите треба да се прилагодат индивидуално на секои 4 недели до 40 mg дневно. После тоа, или дозата може да се зголеми до 80 mg аторвастатин дневно или дозата од 40 mg аторвастатин еднаш дневно да се комбинира со супстанции кои ги врзуваат жолчните киселини.

Хомозиготна Фамилијарна Хиперхолестеролемија

Достапни се само ограничени податоци. Дозата на аторвастатин кај пациенти со хомозиготна фамилијарна хиперхолестеролемија е 10 mg до 80 mg дневно. Кај овие пациенти аторвастати треба да се применува како дополнение на други третмани за намалување на липидите (пример LDL афереза) или доклолку ваквите третмани не се достапни.

Превенција на Кардиоваскуларни Заболувања

Во студиите за примарна превенција дозата била 10 mg дневно. Повисоки дози може да бидат потребни за да се постигнат LDL холестеролот нивоата во согласност со тековните препораки.

Дозирање кај Пациенти со Ренална Инсуфициенција

Во студиите за примарна превенција дозата била 10 mg дневно. Повисоки дози може да бидат потребни за да се постигнат LDL холестеролот нивоата во согласност со тековните препораки.

Дозирање кај Пациенти со Хепатална Дисфункција

Кај пациенти со хепатална дисфункција, аторвастатин треба да се применува претпазливо. Аторвастатин е контраиндициран кај пациенти со активно хепатално заболување.

Дозирање кај Повозрасни Пациенти

Ефикасноста и безбедноста на аторвастатин кај пациенти над 70 години, при примена на препорачаните дневни дози, е слична со онаа во општата популација.

Педијатрискиа Популација

Хиперхолестеролемија Употребата кај педијатриската популација треба да ја вршат само лекари кои имаат искуство во третирањето на педијатриската хиперлипидемија и пациентите треба да бидат редовно евалуирани за да се процени напредокот. Кај педијатриски пациенти на возраст од 10 години па нагоре, препорачаната почетна доза на аторвастатин е 10 mg дневно, со постепено зголемување на дозата до 20 mg дневно. Титрацијата на дозата треба да е во зависност од индивидуалниот одговор и толеранцијата кај педијатриските пациенти. Постојат ограничени податоци за безбедноста од употребата на аторвастатин кај педијатриски пациенти, во дози над 20 mg, соодветни на 0.5 mg/kg. Ограничено е искуството кај деца помеѓу 6-10 годишна возраст. Аторвастатин не е индициран за третман кај деца под 10 годишна возраст. За оваа популација посоодветна е примената на други фармацевтски форми односно јачини.

Начин на примена: Аторвастатин е наменет за перорална примена. Дневната доза се зема наеднаш и може да се земе во било кое време од денот, со или без храна.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 филм-обложена таблета содржи 10 mg аторвастатин (во форма на аторвастатин калциум трихидрат), помошни супстанции.
1 филм-обложена таблета содржи 20 mg аторвастатин (во форма на аторвастатин калциум трихидрат), помошни супстанции.
1 филм-обложена таблета содржи 40 mg аторвастатин (во форма на аторвастатин калциум трихидрат), помошни супстанции.
1 филм-обложена таблета содржи 80 mg аторвастатин (во форма на аторвастатин калциум трихидрат), помошни супстанции

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Хиперхолестеролемија
Аторвастатин е индициран како додаток на соодветна диета за намалување на зголеменото ниво на вкупниот холестерол, LDL холестеролот, аполипопротеинот B и триглицеридите, кај возрасни и деца на 10 годишна возраст или постари со примарна хиперхолестеролемија, вклучувајќи фамилијарна хиперхолестеролемија (хетерозиготна варијанта) или комбинирана (мешана) хиперлипидемија (која одговара на тип IIa и IIb според Fredrickson класификацијата) кога со диетата и другите нефармаколошки мерки не се постигнати задоволителни резултати.
Исто така, аторвастатин е индициран за намалување на нивото на вкупниот холестерол и LDL холестеролот кај возрасни со хомозиготна фамилијарна хиперхолестеролемија, како дополнителна терапија на другите третмани за намалување на липидите (на пример LDL афереза) или доколку таква терапија не е на располагање.
Превенција од кардиоваскуларни болести
Превенција од појава на кардиоваскуларни настани кај пациенти кои се со висок ризик за прв кардиоваскуларен настан, како дополнение на корекцијата на другите ризик фактори

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Аторвастатин е контраиндициран кај пациенти:
– со преосетливост на активната супстанција или некоја од помошните супстанции на лекот,
– со активно хепатално заболување или необјаснето перзистентно зголемени вредности на серумските трансаминази, над 3 пати повисоки од горната граница на нормалните вредности,
– во период на бременост и доење и кај жени во фертилен период кои не употребуваат соодветна контрацепција.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 30 филм-обложени таблети од 10 mg (3 блистери со по 10 филм-обложени таблети)
Кутија со 30 филм-обложени таблети од 20 mg (3 блистери со по 10 филм-обложени таблети)
Кутија со 30 филм-обложени таблети од 40 mg (3 блистери со по 10 филм-обложени таблети)
Кутија со 30 филм-обложени таблети од 80 mg (3 блистери со по 10 филм-обложени таблети)