fbpx

Бисопролол

Bisoprolol
Филм-обложени таблети
2,5 mg;
5 mg;
10 mg

ATC C07A B07

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Начин на примена

Бисопролол таблетите треба да се земаат наутро и може да се земаат со храна. Tаблетите треба да се проголтаат со течност и не треба да се џвакаат.

Дозирање

Третман на Хипертензија и Ангина Пекторис

Возрасни: Вообичаена доза е 10 mg еднаш дневно, а максимална препорачана доза е 20 mg дневно. Кај некои пациенти може да биде адекватна доза од 5 mg.

Постари пациенти: Обично нема потреба од приспособување на дозата. Сепак, дозата, можеби, ќе треба да се намали во случај на тешка ренална или хепатална дисфункција. Деца: Нема искуство со примената на бисопролол кај деца, па затоа неговата употреба не се препорачува во детска возраст.

Пациенти со ренално или хепатално оштетување: Кај пациенти со тешка ренална инсуфициенција (креатинин клиренс < 20 ml/min) или тешко оштетување на хепаталната функција, дозата на бисопролол не смее да биде поголема од 10 mg еднаш на ден.

Третман на Срцева Слабост

Стандардната терапија на хроничната срцева слабост се состои од АКЕ инхибитор (или во случај на неподносливост на АКЕ инхибитори, друг блокатор на ангиотензин рецепторот), бета-блокатор, диуретик и, по потреба, срцев гликозид.

При започнување на третманот со бисопролол, пациентите треба да бидат стабилни (без акутна слабост). Се препорачува лекувањето на срцевата слабост да го изведува лекар којшто е искусен во терапија на хронична срцева слабост. Минливо влошување на срцевата слабост, хипотензија и брадикардија може да се појават во тек и по титрација на дозата.

Титрација: При третманот на стабилна хронична срцева слабост, потребна е титрација на дозата. Третманот со бисопролол треба да започне со постепено зголемување на дозите, како што следува: – 1.25 mg еднаш дневно, во тек на 1 недела, ако добро се толерира, дозата се зголемува на – 2.5 mg еднаш дневно, во тек на следната недела, ако добро се толерира, дозата се зголемува на – 3.75 mg еднаш дневно, во тек на следната недела, ако добро се толерира, дозата се зголемува на – 5 mg еднаш дневно, во тек на следните 4 недели, ако добро се толерира, дозата се зголемува на – 7.5 mg еднаш дневно, во тек на следните 4 недели, ако добро се толерира, дозата се зголемува на – 10 mg еднаш дневно, како доза на одржување. Максимална препорачана доза е 10 mg еднаш дневно. Во тек на титрацијата на дозата, се препорачува внимателно да се следат виталните функции (срцева фрекфенција, крвен притисок) и појавата на симптоми на влошување на срцевата слабост. Симптомите може да се појават во тек на првиот ден по започнување на терапијата.

Модификација на терапијата: Доколку максималната препорачана доза слабо се поднесува, треба да се земе во поредвид постепено намалување на дозата. Во случај на транзиторно влошување на срцевата слабост, хипотензија или брадикардија, се препорачува приспособување на конкомитантната терапија. Може да биде неопходно привремено намалување на дозата на бисопролол или прекинување на терапијата со бисопролол. Кога состојбата на пациентот ќе се стабилизира, секогаш треба да се земе во предвид повторно започнување на третманот со бисопролол и/или зголемување на дозата. Прекинот на терапијата со бисопролол треба да се изведе со постепено намалување на дозата, бидејќи наглото прекинување може да доведе до акутно влошување на состојбата на пациентот. Третманот на стабилна хронична срцева слабост со бисопролол обично е долготраен.

Пациенти со ренално или хепатално оштетување: Нема информации за фармакокинетиката на бисопролол кај пациенти со хронична срцева слабост и со нарушена хепатална или ренална функција. Зголемувањето на дозата кај оваа популација треба да се изведува со особена претпазливост.

Постари пациенти: Не е потребно прилагодување на дозата.

Деца: Нема искуство со примената на бисопролол кај деца, па затоа неговата употреба не се препорачува во детска возраст.Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 филм-обложена таблета содржи 2.5 mg бисопролол фумарат, помошни супстанции.
1 филм-обложена таблета содржи 5 mg бисопролол фумарат, помошни супстанции.
1 филм-обложена таблета содржи 10 mg бисопролол фумарат, помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Третман на хипертензија.
Третман на ангина пекторис.
Третман на стабилна, хронична срцева слабост со редуцирана систолна лево-
вентрикуларна функција, во комбинација со АКЕ инхибитори, диуретици, а по
потреба и со срцеви гликозиди.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Бисопролол е контраиндициран кај пациенти со:
– акутна срцева слабост или за време на епизоди на декомпензирана срцева слабост, за која е потребна и.в. инотропна терапија;
– кардиоген шок;
– AV блок од втор или трет степен (без пејсмејкер);
– синдром на заболен синусен јазол;
– синоатријален блок;
– брадикардија (срцева фрекфенција со помалку од 60 отчукувања во минута пред започнување на третманот);
– хипотензија (систолен крвен притисок < 100 mmHg);
– тешка бронхијална астма или тешка хронична опструктивна белодробна болест;
– тешки облици на периферна артериска оклузивна болест и Raynaud’s синдром;
– нелекуван феохромоцитом;
– метаболна ацидоза;
– преосетливост на бисопролол или било која друга составна компонента на лекот.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 30 филм-обложени таблети од 2.5 mg во блистер пакување.
Кутија со 30 филм-обложени таблети од 5 mg во блистер пакување.
Кутија со 30 филм-обложени таблети од 10 mg во блистер пакување.