fbpx

Кларицин®

Clarithromycin
Филм-обложени таблети 500 mg

ATCJ01FA09
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Пациенти со Инфекции на Респираторниот Тракт, Кожата и Меките Ткива

Возрасни: вообичаената доза е 250 mg двапати дневно, иако кај тешки инфекции дозата може да се зголеми до 500 mg двапати дневно. Вообичаеното времетраење на лекувањето е 6 до 14 дена. Деца постари од 12 години: лекувањето е како кај возрасните. Деца помлади од 12 години:Употребата на Кларицин® таблетите не се препорачува за деца помлади од 12 години.

Ерадикација на H. Pylori кај Пациенти со Улкус на Дуоденумот (возрасни лица)

Вообичаеното времетраење на лекувањето е 6 до 14 дена.

Тројна терапија Кларитромицин (500 mg) двапати дневно и лансопразол 30 mg двапати дневно треба да се дава со амоксицилин од 1000 mg двапати дневно.

Тројна терапија Кларитромицин (500 mg) двапати дневно и лансопразол 30 mg двапати дневно треба да се дава со метронидазол од 400 mg двапати дневно.

Тројна терапија Кларитромицин (500 mg) двапати дневно и омепразол 40 mg дневно треба да се дава со амоксицилин од 1000 mg двапати дневно или метронидазол од 400 mg двапати дневно.

Тројна терапија Кларитромицин (500 mg) двапати дневно треба да се дава со амоксицилин од 1000 mg двапати дневно и омепразол 20 mg дневно.

Двојна терапија: Вообичаена доза на кларитромицин е 500 mg трипати дневно, во текот на 14 дена. Кларитромицин треба да се дава со омепразол 40 mg еднаш дневно, применет орално. Била спроведена pivotal студија со омепразол 40 mg еднаш дневно во текот на 28 дена. Дополнителни студии биле спроведени со омепразол 40 mg еднаш дневно, во текот на 14 дена.

Стари лица: како за возрасните.

Ренално оштетување: Кај пациенти со ренално оштетување, со вредност на клиренс на креатининот помал од 30 mL/min, дозата на кларитромицин треба да се намали на една половина, т.е. 250 mg еднаш дневно, или 250 mg двапати дневно кај потешките инфекции. Кај овие пациенти лекувањето треба да се продолжи и после 14 дена. Кларитромицин може да се дава независно од оброците, затоа што храната не влијае на биорасположивоста на лекот.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

Една филм-обложена таблета содржи 500 mg кларитромицин.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Потребно е да се земат предвид официјалните насоки за соодветна употреба на антибактериските агенси.
Кларицин® филм-обложените таблети се наменети за возрасни и деца постари од 12 години.
Кларитромицин се употребува за лекување инфекции предизвикани од организми осетливи на кларитромицин.
Индикациите вклучуваат:
Инфекции на долен респираторен тракт, на пример, акутен и хроничен бронхитис и пневмонија.
Инфекции на горен респираторен тракт, на пример, синузитис и фарингитис.
Кларитромицин е погоден за иницијален третман на вонболнички стекнати респираторни инфекции и докажано е дека е активен in vitro против обичните и атипични респираторни патогени наведени во микробиолошкиот дел подолу.
Кларитромицин, исто така, се применува и за третман на благи до умерено тешки инфекции на кожата и меките ткива.
Кларитромицин заедно со лековите за супресија на желудечната киселина како омепразол или лансопразол, се применува за ерадикација на H.pylori кај пациенти со дуоденален улкус (Видете дел: Дозирање и начин на употреба).
Кларитромицин in vitro е активен против следниве микроорганизми:
Грам-позитивни бактерии: Staphylococcus aureus (чувствителна на метицилин); Streptococcus pyogenes (бета-хемолитични стрептококи од група А); алфа-хемолитични стрептококи (од групата viridans); Streptococcus (Diplococcus) pneumoniae; Streptococcus agalactiae; Listeria monocytogenes.
Грам-негативни бактерии: Haemophilus influenzae; Haemophilus parainfluenzae; Moraxella (Branhamella) catarrhalis; Neisseria gonorrhoeae; Legionella pneumophila; Bordetella pertussis; Helicobacter pylori; Campylobacter jejuni.
Mycoplasma: Mycoplasma pneumoniae; Ureaplasma urealyticum.
Други организми: Chlamydia trachomatis; Mycobacterium avium; Mycobacterium leprae.
Анаеробни бактерии: Bacteroides fragilis чувствителна на макролиди; Clostridium perfringens; Peptococcus species; Peptostreptococcus species; Propionibacterium acnes.
Кларитромицин бактериолошки делува против неколку бактериски видови. Тука спаѓаат Haemophilus influenzae; Streptococcus pneumoniae; Streptococcus pyogenes; Streptococcus agalactiae; Moraxella (Branhamella) catarrhalis; Neisseria gonorrhoeae; H. pylori и Campylobacter spp.
Дејствувањето на каритромицинот против H. pylori е поголемо во неутрална отколку во кисела рН средина.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

Кларицин® таблетите се контраиндицирани кај пациенти со утврдена хиперсензитивност на макролидни антибиотици или на која било составна компонента на лекот.
Истовремена употреба на кларитромицин и ерготамин или дихидроерготамин е контраиндицирана, бидејќи може да доведе до труење со ергот-алкалоиди.
Контраиндицирана е истовремена употреба на кларитромицин и следниве лекови: астемизол, цисаприд, пимозид и терфенадин, бидејќи може да доведе до продолжување на QT-интервалот и срцева аритмија, вклучувајќи и вентрикуларна тахикардија, вентрикуларна фибрилација, како и torsades de pointes.
Кларитромицин не треба да се дава на пациенти со историја за продолжување на QT-интервалот или вентрикуларна срцева аритмија, вклучувајќи и torsades de pointes.
Кларитромицин не треба да се применува истовремено со HMG-CoA редуктаза инхибитори (статини), ловастатин или симвастатин, поради ризик од рабдомиолиза. Лекувањето со овие лекови треба да се прекине во текот на лекувањето со кларитромицин.
Кларитромицин не треба да се дава на пациенти со хипокалемија (ризик од продолжен QT-интервал).
Кларитромицин не треба да се дава на пациенти кои страдаат од сериозна хепатална дисфункција во комбинација со ренално оштетување.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 14 филм-обложени таблети од 500 mg во блистер пакување.