fbpx

Лосартан

Losartan
Филм-обложени таблети 50 mg
ATC  C09CA01
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Начин на употреба: Лосартан филм-обложените таблети треба да се проголтаат со чаша вода.Може да се земаат со или без храна.

Дозирање

Хипертензија

Вообичаена почетна доза и доза на одржување за повеќето пациенти е 50 mg еднаш на ден. Максимален антихипертензивен ефект се постигнува по 3 до 6 недели од започнувањето на терапијата. Некои пациенти може да имаат дополнителна корист ако дозата се зголеми до 100 mg еднаш на ден (наутро). Лосартан може да се употребува со други антихипертензивни лекови, особено диуретици (на пр. хидрохлортиазид).

Хипертензивни Пациенти со Дијабетис Тип 2 со Протеинурија ≥ 0,5 g/ден

Вообичаена почетна доза е 50 mg лосартан, еднаш на ден. Дозата може да се зголеми до 100 mg еднаш на ден, врз основа на ефектот врз крвниот притисок, после еден месец од започнување на терапијата. Лосартан може да се употребува со други антихипертензивни лекови (на пр. диуретици, блокатори на калциумовите канали, алфа или бета блокатори и лекови со централно дејство), како и инсулин и други хипогликемични лекови, кои вообичаено се употребуваат (на пр. сулфонилуреа, глитазони и глукозидаза инхибитори).

Срцева Инсуфициенција

Вообичаена почетна доза на лосартан кај пациенти со срцева инуфициенција е 12,5 mg еднаш дневно. Обично, дозата се титрира во интервали од една недела (на пр. 12,5 mg дневно, 25 mg дневно, 50 mg дневно, 100 mg дневно, до максимална доза од 150 mg еднаш на ден), во зависност од толеранцијата на пациентите.

Намалување на Ризикот од Мозочен Удар кај Пациенти со Хипертензија и ЕКГ Потврдена Лево Вентрикуларна Хипертрофија

Вообичаената почетна доза е 50 mg лосартан, еднаш дневно. Зависно од ефектот врз намалувањето на крвниот притисок, може да се додаде мала доза на хидрохлортиазид и/или дозата може да се зголеми до 100 mg лосартан, еднаш дневно.


Посебни популации

Употреба кај Пациенти со Намален Интраваскуларен Волумен

Кај пациенти со намален интраваскуларнен волумен (на пр. оние кои се третираат со високи дози на диуретици), потребно е да се разгледа почетна доза од 25 mg еднаш на ден.

Употреба кај Пациенти со Нарушена Ренална Функција и кај Пациенти на Хемодијализа

Не е потребно да се прилагоди почетната доза кај пациенти со нарушување на реналната функција и пациентите на хемодијализа.

Употреба кај Пациенти со Нарушена Хепатална Функција

Потребно е да се разгледа употреба на пониски дози кај пациенти со анамнеза за нарушена хепатална функција. Нема искуство за лекување на пациенти со тешко хепатално оштетување. Поради тоа употребата на лосартан е контраиндицирана кај пациенти со тешко хепатално нарушување.


Педијатриска популација

Деца од 6 месеци до 6 години

Безбедноста и ефикасноста на лекот кај деца од 6 месеци и помали од 6 години сеуште не е утврдена. Моментално расположивите податоци се опишани, но не може да се дадат препораки за дозирање.

Деца од 6 до 18 години

За пациентите кои може да проголтаат таблети, препорачана доза е 25 mg еднаш на ден кај пациентите со телесна тежина од 20 до 50 kg. (Во исклучителни случаи дозата може да се зголеми на максимално 50 mg еднаш на ден). Потребно е дозата да се прилагоди во зафисност од ефектот врз крвниот притисок. Кај пациенти со телесна тежина над 50 kg, вообичаена доза е 50 mg еднаш на ден. Во исклучителни случаи дозата може да се зголеми на максимално 100 mg еднаш на ден. Не е испитувана употреба на доза над 1,4 mg/kg (или поголема од 100 mg) на ден кај педијатриски пациенти.

Не се препорачува употреба на лосартан кај деца под 6 годишна возраст, бидејќи достапните податоци кај оваа група на пациенти се ограничени. Не се препорачува употреба на лосартан кај деца со гломелуларна филтрациона рата < 30 ml/min/1,73 m², поради тоа што нема достапни податоци. Не се препорачува употреба на лосартан кај деца со нарушена хепатална функција.

Употреба кај постари лица
Иако треба да се разгледа можноста терапијата да се започне со доза од е 25 mg, обично не е потребно прилагодување на дозата кај пациенти над 75 годишна возраст.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 филм-обложена таблета содржи 50 mg лосартан калиум, помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

– Третман на есенцијална хипертензија кај возрасни и деца и адолесценти на возраст од 6-18 години.
– Третман на бубрежни заболувања кај возрасни пациенти со хипертензија и дијабетес тип 2 со протеинурија ≥0,5 g/ден, како дел од антихипертензивен третман.
– Третман на хронична срцева инсуфициенција кај возрасни пациенти, кога употребата на инхибиторите на ангиотензин конвертирачкиот ензим (АКЕ инхибитори) е несоодветена за натамошно лекување поради неподносливост, особено кашлица, или контраиндикации. Кај пациенти со срцева инсуфициенција стабилизирана со AКE инхибитори, терапијата не треба да се замени со лосартан. Ваквите пациенти треба да имаат лево вентрикуларна ејекциона фракција ≤40% и треба да се клинички стабилни и да се на утврдена терапија за хронична срцева инсуфициенција.
– Намалување на ризикот од мозочен удар кај возрасни пациенти со хипертензија и електрокардиографски документирана лево вентрикуларна хипертрофија.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

• Xипeрсeнзитивнoст на лосартан калиум или на нeкoја од помошните супстанции на лекот.
• Второ и трето тромесечје од бременоста.
• Тешко оштетување на хепаталната функција.
• Истовремена употреба на лосартан со лекови кои содржат аликсирен е контраиндицирана кај пациенти со дијабетес или пациенти со нарушена ренална функција (GFR < 60 ml/min/1,73m²).

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 30 филм-обложени таблети од 50 mg (3 блистера x 10 таблети).