fbpx

Ревастат®

Simvastatin

Филм-обложени таблети 10 mg

Филм-обложени таблети 20 mg

Филм-обложени таблети 40 mg
ATC C10A A01
Се издава на рецепт
Се наоѓа на позитивна листа на лекови на ФЗО

ДОЗИРАЊЕ И НАЧИН НА УПОТРЕБА


Препорачаните дози се од 5 до 80 mg/ден, дадени како еднократна доза навечер. Прилагодувањето на дозата треба да се направи во интервали не помали од 4 недели, до максимална доза од 80 mg на ден, дадена како еднократна доза навечер.

Дозата од 80 mg им се препорачува само на пациенти со тешка хиперхолестеролемија и висок ризик за настанување на кардиоваскуларни компликации, кај кои што тераписката цел не се постигнала со пониски дози, и каде што се очекува користа да биде поголема од потенцијалните ризици.

Хиперхолесеролемија

Пред почетокот на лекувањето со симвастатин, на пациентот му се определува стандардна диета за намалување на холестеролот. Пациентите мора да продолжат со диетата и во тек на лекувањето со симвастатин. Вообичаена почетна доза е од 10 до 20 mg/ден, дадена како еднократна доза навечер. Кај пациентите кај кои е потребно значително намалување на LDL холестеролот (повеќе од 45 %), може да се започне со доза од 20 до 40 mg/ден, дадена како еднократна доза навечер. Дозата по потреба може да се прилагоди на начин како е опишано погоре.

Хомозихотна Фамилијарна Хиперхолесеролемија

Врз основа на резултати од контролирано клиничко испитување препорачаната почетна доза на симвастатин е 40 mg/ден, навечер. Ревастат® може да се употребува како дополнување на други третмани за намалување на нивото на липиди (на пример LDL афереза) или кај пациенти кај кои овие третмани не може да се применат.

Кардиоваскуларна Превенција

Пред почетокот на лекувањето со симвастатин, на пациентот му се определува стандардна диета за намалување на холестеролот. Пациентите мора да продолжат со диетата и во тек на лекувањето со симвастатин. Вообичаена доза на симвастатин е од 20 до 40 mg/ден, дадена како еднократна доза навечер, за пациенти со висок ризик од коронарна срцева болест (со или без хиперлипидемија). Третманот може да започне истовремено со диета и телесни вежби. Дозата по потреба може да се прилагоди како што е опишано погоре.

Истовремена Терапија

Симвастатинот е ефикасен сам и во комбинација со секвестрантите на жолчните киселини. Во случај на истовремена примена на секвестрантите на жолчните киселини, симвастатинот треба да се зема најмалку 2 часа пред или најмалку 4 часа по земањето на тие лекови. Кај пациенти кои истовремено со симвастатин земаат фибрати, други освен гемфиброзил или фенофибрат, дозата на симвастатин не смее да биде поголема од 10 mg на ден. Кај пациенти кои истовремено со симвастатин земаат амиодарон, амлодипин, верапамил или дилтиазем, дневната доза на симвастатин не смее да биде поголема од 20 mg.

Дозирање при Ренална Инсуфициенција

Не е потребно да се менуваат дозите на симвастатин кај пациентите со умерена ренална инсуфициенција. Кај пациенти со тешка ренална инсуфициенција (креатинин клиренс < 30 ml/min), примената на дневни дози поголеми од 10 mg треба внимателно да се разгледа и доколку таквите дози се потребни, неопходно е внимание при нивно воведување.

Примена кај Постари Пациенти

Не е потребно прилагодување на дозите.

Примена кај Деца и Адолесценти (10-17 год.)

За деца и адолесценти (момчиња во фаза II и повисока според Tanner скалата и девојчиња најмалку 1 година после менарха, на возраст од 10-17 години) со хетерозиготна фамилијарна хиперхолестеролемија, препорачана вообичаена почетна доза е 10 mg еднаш на ден, навечер. Пред да се започне со терапија со симвастатин, децата и адолесцентите треба да бидат ставени на стандардна диета за намалување на холестрерол, и истата треба да продолжи и за време на терапијата.

Препорачани дози се од 10-40 mg на ден. Максимална препорачана доза е 40 mg на ден. Дозите треба индивидуално да се прилагодат во зависност од целта на терапијата според препораките на педијатарот. Прилагодувањето на дозите треба да се прави во интервали од најмалку 4 недели. Искуствата со употреба на симвастатин кај деца пред пубертет се ограничени.


Информациите за лекот дадени на web страната се само краток опис за особините на лекот. Не ги прифаќајте како конкретни препораки за Ваше самолекување. 

Терапијата и употребата на лекот секогаш мора да биде во согласност со препораките од Вашиот лекар, и Вашиот фармацевт. Секогаш внимателно читајте го внатрешното упатство.

СОСТАВ

1 филм-обложена таблета содржи 10 mg симвастатин, помошни супстанции.
1 филм-обложена таблета содржи 20 mg симвастатин, помошни супстанции.
1 филм-обложена таблета содржи 40 mg симвастатин, помошни супстанции.

ТЕРАПЕВТСКИ ИНДИКАЦИИ

Хиперхолестеролемија
Лекување на примарна хиперхолестеролемија или мешана дислипидемија, како додаток на диетата, кога само со диета и други нефармаколошки методи (на пример вежбање, намалување на телесната тежина) не се постигнува задоволувачки ефект.
Лекување на хомозиготна фамилијарна хиперхолестеролемија, како додаток на диетата и на другите постапки за намалување на липидите (на пример LDL афереза) или такви постапки не се применети.
Кардиоваскуларна превенција
Намалување на кардиоваскуларниот морталитет и морбидитет кај пациенти со клинички изразена кардиоваскуларна атеросклероза или дијабетес мелитус, со нормално или зголемено ниво на холестерол, како додаток на постапките за корекција на останатите ризик фактори и другите облици на кардиопротективна терапија.

КОНТРАИНДИКАЦИИ

- Преосетливост на симвастатин или на било која од помошните супстанции.
- Активно заболување на хепарот или необјаснето перзистентно покачување на серумските трансаминази.
- Бременост и доење.
- Истовремена терапија со силни CYP3A4 инхибитори (лекови кои го зголемуваат AUC 5 пати или повеќе) (на пример итраконазол, кетоконазол, посаконазол, вориконазол, инхибитори на ХИВ протеазата (на пример нелфинавир), боцепревир, телапревир, еритромицин, кларитромицин, телитромицин и нефазодон).
- Истовремена терапија со гемфиброзил, циклоспорин или даназол.

ПАКУВАЊЕ

Кутија со 30 филм-обложени таблети од 10 mg во блистер пакување.
Кутија со 30 филм-обложени таблети од 20 mg во блистер пакување.
Кутија со 30 филм-обложени таблети од 40 mg во блистер пакување.